Незаконния строеж в Яйлата трябва да бъде премахнат потвърди административния съд

Добричкият административен съд отхвърли жалбата на братята от Ген. Тошево Иван и Илко Павлови срещу заповедта от май миналата година на зам.-началник на ДНСК, с която бе наредено да се премахне незаконният им обект в местността Яйлата край село Камен бряг. Магистратите са отхвърлили искането им за присъждане на разноски по делото и са ги осъдили да платят на ДНСК – София сумата от 150. 00 лв. юрисконсултско възнаграждение.

От материалите по делото става ясно, че с договор за продажба на недвижим имот от 25.06.1996 г. братя Павлови са закупили от Министъра на земеделието и хранителната промишленост 1.500 дка държавна земя, върху която има изградена сграда – РИБАРСКИ ЗАСЛОН на заличеното ТКЗС, с. Българево. През 2006г. в полза на Павлови е издадена виза за проектиране от главния архитект на община Каварна, с която е разрешен основен ремонт и реконструкция за възстановяване на рибарска хижа с навес. Във визата изрично е отбелязано, че проектната документация следва да предвиди запазване на сградата в първоначалния й вид относно техническите й параметри, като архитектурният й облик се съгласува с НИПК – София. Отбелязано е още, че следва да се извърши оценка за съответствие по реда на ЗУТ, като визата важи след съгласуване с НИПК – София, тъй като територията е археологически резерват. Визата обаче не е съгласувана с НИПК, като отказът е поради това, че имотът се намира в местността “Яйлата”, обявена с разпореждане на МС № 1/07.02.1989г. за археологически резерват, по отношение на който забранява всякакво строителството в обхвата на защитената територия.

На 14.05.2013 г. работна група от длъжностни лица на РДНСК ЮИР е извършила проверка на строежа. В констативния акт е посочено, че е изпълнена стоманобетонова конструкция на две нива. Стоманобетоновата плоча е изпълнена без строителни книжа през 2007 г., за което има съставен заповед от 2007 г. за спиране на строежа. Стоманобетоновата конструкция не е премахната. Извършено е строителство на нова сграда, а не както е разрешено основен ремонт и реконструкция за възстановяване. Строежът е в несъответствие с виза за проектиране от 2006 год., издадена за основен ремонт и реконструкция за възстановяване. Не е изпълнено условието по визата, че територията е археологически резерват, поради което същата важи след съгласуване с НИПК-София, а такова не е извършено. Строителство не е съгласувано и с Министерство на културата с оглед на това, че строежът попада в границите на Археологически резерват “Яйлата”, територия с особена териториалноустройствена защита и е в нарушение на изискванията за строителство в тази територия. Друго констатирано нарушение е, че извършеното строителство е в нарушение на екологичните изисквания с оглед на това, че за строежа не е проведена задължителна процедура, а обектът попада в границите на защитена зона за опазване на дивите птици /Калиакра/ и защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна /Комплекс Калиакра/. Строителство е и в нарушение на противопожарните изисквания. На 14.05.2013 г. е съставен и констативен акт, в който е констатирано, че за имота няма действащ Подробен устройствен план – застроителен, регулационен и кадастрален. Съставените констативни актове са връчени на братя Павлови на 16.06.2013 г. и срещу тях няма възражения. Въз основа на тях зам.- началникът на ДНСК е издал въпросната заповед № РД-14-5/ 29.05.2013 г. за премахване на строежа.

В хода на делото в Административния съд вещо лице – архитект, е дало заключение, че е изградена монолитна стоманобетонова конструкция на две нива. Постройката е изградена посредством строително-монтажни работи, с които е реализирана изцяло нова конструкция, като няма белези от запазване или укрепване на старата конструкция на рибарската хижа. Според вещо лице – геодезист, имотът попада в границите на Археологически резерват “Яйлата”. Според заключението му, по одобрения Териториално-устройствен план на община Каварна теренът на “рибарски заслон /1. 5 дка/-Камен бряг е отреден като специфичен терен за отдих и е извън границите на с. Камен бряг, което означава, че не е включен в урбанизирана територия и не се изключва от територията на Архитектурен резерват “Яйлата”, в която безспорно попада. Съдът приема, че имотът се намира в границите на Археологически резерват “Яйлата” извън урбанизирана територия и представлява строеж първа категория. Заповедта за премахването му следва да бъде издадена от Началника на ДНСК или упълномощено от него лице, както е процедирано в случая. Административният съд приема, че оспорената заповед е валиден административен акт, издаден от компетентен орган, в кръга на предоставените му правомощия, поради което жалбата против него е неоснователна и следва да бъде отхвърлена. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението му до страните.

Припомняме, че в края на миналата година Административният съд отхвърли оспорването от братя Павлови на заповед на началника на РДНСК – Североизточен район за обявяване за нищожно разрешението за строеж на имота, както това решение бе окончателно.

Коментирай